Portal Zdrowia - zdrowie,alergia,astma,ciąża,grypa,choroba,uroda

Zamów newsletter z poradą dnia

Regulamin Dokonywania Zakupów

§ 1. Strony transakcji
§ 2. Przedmioty transakcji
§ 3. Składanie zamówień
§ 4. Potwierdzanie zamówień
§ 5. Zadatek i forma płatności
§ 6. Termin realizacji
§ 7. Wydanie towaru
§ 8. Reklamacje i zwroty
§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa
§ 10. Dane i opisy produktów
§ 11. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Strony transakcji

 

1. Pharma Distribution Group sp. z o.o. (operator serwisu PORTALZDROWIA.PL, zwany dalej PDG, działający pod adresem ul. Kościerzyńska 7 we Wrocławiu), eksponuje produkty będące dostępne w aptekach, z którymi współpracuje w ramach internetowego pasażu PORTALZDROWIA.PL, czyli pod adresem www.portalzdrowia.pl lub na adresach poszczególnych aptek, np. www.nazwaapteki.portalzdrowia.pl (towary znajdujące się w części handlowej serwisu PORTALZDROWIA.PL są dalej zwane towarami będącymi w sprzedaży). Niniejszy regulamin dotyczy produktów w pasażu handlowym PORTALZDROWIA.PL

2. Stroną dokonującą zakupów w pasażu PORTALZDROWIA.PL jest osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych działająca samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika zwana dalej Nabywcą.

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów wystawionych do sprzedaży w pasażu PORTALZDROWIA.PL jest apteka, której dane kontaktowe znajdują się na wizytówce apteki (na stronie WWW."NAZWAAPTEKI".PORTALZDROWIA.PL), która ma podpisaną umowę z PDG na publikowanie oferty apteki w pasażu PORTALZDROWIA.PL oraz która została wybrana przez konsumenta na dostawcę zakupów.

 

§ 2. Przedmioty transakcji

 

1. Przedmiotami zawieranych przez Strony umów sprzedaży są towary będące w sprzedaży w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich towarów będących w sprzedaży wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Informacje o cenach są wiążące w okresie ich ujawniania przez Sprzedawcę na jego stronach internetowych.

3. Wszystkie produkty zaproponowane przez Sprzedawcę posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.

 

§ 3. Składanie zamówień

 

Składanie zamówień u Sprzedawcy odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu

 

§ 4. Potwierdzanie zamówień

 

1. Każde zamówienie złożone u Sprzedawcy musi zostać potwierdzone przez Nabywcę (drogą elektroniczną)

2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w sposób elektroniczny (kliknięcie w link potwierdzający zamówienie).

3. Zamówienie może zostać nie zrealizowane w przypadku braku potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Nabywcę. Umowa sprzedaży nie przenosi własności towaru na Nabywcę. Przejście własności następuje z chwilą zapłaty całości ceny przez Nabywcę.

 

§ 5. Zadatek i formy płatności

 

1. W ciągu 2 dni od zawarcia umowy sprzedaży Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przelewem zadatku w wysokości ceny nabycia i kosztów przesyłki na konto Sprzedawcy o nr przedstawionym na stronie internetowej apteki, LUB poprzez system płatności internetowych PLATNOSCI.PL.

2. Po zrealizowaniu świadczenia przez Sprzedawcę zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. W przypadku odstąpienia Nabywcy od umowy i dokonaniu zwrotu towaru zadatek (pomniejszony o koszt transportu) ulega zwrotowi na rzecz Nabywcy.

3. Zapłata ceny za zamówiony towar i koszty przesyłki może być także dokonana, po ustaleniu z przedstawicielem Sprzedawcy w formie pobrania, gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. W takich przypadkach Nabywca winien dokonać zapłaty zadatku w wysokości kosztów przesyłki oraz ustalonej ze Sprzedawcą kwoty przedpłaty za towar, § 5 pkt 1 i 2 zdanie pierwsze regulaminu ma odpowiednie zastosowanie. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, wydanie towaru następuje tylko przez dostawę towaru do miejsca zamieszkania Nabywcy.

 

§ 6. Termin realizacji

 

1. Realizacja umowy przez Sprzedawcę następuje bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od zapłaty zadatku przez Nabywcę, chyba że strony ustalą inaczej. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu.

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa odpowiednio od zapłaty zadatku przez Nabywcę do chwili wydania towaru przez Sprzedawcę.

3. O przewidywanym czasie i miejscu realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

4. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) i miejscu odbioru przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail lub na stronie PORTALZDROWIA.PL (mój profil)

 

§ 7. Wydanie towaru

 

1. Wydanie towaru następuje zgodnie z wolą Nabywcy, we wskazanej przez Sprzedawcę placówce handlowej lub przez dostawę towaru do miejsca zamieszkania Nabywcy.

2. Dostawy produktów zamawianych u Sprzedawcy realizowane są na koszt Nabywcy na terenie całego kraju.

3. Dostawy realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

4. Wartości opłat za przesyłkę podawane są przez przedstawiciela Sprzedawcy w momencie potwierdzania zamówienia oraz widnieją na potwierdzeniu zamówienia.

5. Wartości opłat za przesyłki przedstawia również tabela opłat na stronie pasażu PORTALZDROWIA.PL.

6. Dokładny koszt dostawy określa cennik firm kurierskich dostarczających towar i podawany jest przez przedstawicieli Sprzedawcy przed dostawą towaru do klienta.

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 

§ 8. Reklamacje i zwroty

 

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Sprzedawcy.

2. Pozostałe reklamacje należy zgłaszać telefonicznie Sprzedawcy. Zwrot towaru nastąpi do Sprzedawcy którego adres placówki handlowej podany jest na przesłanej fakturze sprzedaży.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odstąpienie jest skuteczne z dniem złożenia Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia woli. Odstąpienie jest możliwe, gdy towar nie był używany, kopiowany, nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony, oraz gdy oryginalne opakowanie nie jest uszkodzone.

4. W razie odstąpienia od umowy to co strony świadczyły zostanie zwrócone bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia woli. Sprzedawca zwróci pieniądze przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt przesyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany jest do odesłania towaru na adres Sprzedawcy. Odsyłany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zniszczenia towaru przechodzi na Sprzedawcę z chwilą otrzymania towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w szczególności w przypadkach dotyczących:
- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
- świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

2. Propozycje handlowe podane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 10. Dane i opisy produktów

 

1. Dane techniczne, charakterystyki, opisy oraz instrukcje preparatów sprzedawanych na PORTALZDROWIA.PL pochodzą od ich producentów. PDG dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie opisy produktów, ich dane i inne informacje publikowane na jej stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Może się jednak zdarzyć, że wskutek rozwoju produktu, czy błędu producenta, aktualna specyfikacja produktu lub inne informacje nie są zgodne z opisem produktu zawartym na stronie internetowej PORTALZDROWIA. Za wszelkie tego typu niezgodności danych z rzeczywistością PDG nie ponosi odpowiedzialności. Przed dokonaniem zakupu, w razie wątpliwości, prosimy o zadanie pytania drogą email lub telefonicznie na podany numer telefonu dyżurnego farmaceuty.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy na którym przeglądana jest strona PORTALZDROWIA.PL (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do osób fizycznych dokonujących czynności handlowych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

Portal Zdrowia

Copyrights © 2009 - 2010 portalzdrowia.pl - wszelkie prawa zastrzeżone - projekt Agencja Reklamowa Graffiti - web support

Portal Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść porad publikowanych przez jego użytkowników,
a jedynie umozliwia im wielostronną komunikację w tematach zdrowotnych.